Regulamin imprezy

Regulamin imprezy TRANSGRANICA 4×4 2024

I. Informacje ogólne

 1. Impreza “TRANSGRANICA 4×4”, zwana dalej Rajdem, jest imprezą o charakterze sportowym. Jej celem jest rywalizacja zawodników i wyłonienie najlepszych załóg.
 2. Organizatorem imprezy jest fundacja TRANSGRANICA, wpisana do KRS pod numerem 0000513356.
 3. Organizator zobowiązuje się do wytyczenia tras, uzyskania odpowiednich zezwoleń, zapewnienia obsługi sędziowskiej, przygotowania dokumentacji oraz zapewnienia warunków bezpieczeństwa podczas imprezy.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu i jest jedyną władzą upoważnioną do rozpatrywania i rozstrzygania wszelkich rozbieżności i wątpliwości, które mogą powstać przy stosowaniu i interpretacji niniejszego regulaminu i innych przepisów.
 5. Wszelkie informacje dotyczące imprezy są publikowane na stronie www.transgranica4x4.pl
 6. Nadzór nad przebiegiem imprezy sprawują osoby wyznaczone przez Organizatora.

II. Terminologia

 1. Etap: każda część imprezy oddzielona od siebie zjazdem do bazy lub przerwą.
 2. Próba między taśmami MT: oznakowanie stosowane na trasie imprezy oznaczone w notatkach nawigacyjnych. Oznacza to konieczność przejechania torem wyznaczonym przez taśmy z lewej i prawej strony.
 3. Próba według taśm WGT: oznakowanie stosowane na trasie imprezy, oznacza kierunek jazdy wskazany przez Organizatora bez podanych odległości. W przypadku gdy z wnętrza pojazdu oznaczenie jest niewidoczne albo nie jesteśmy pewni kierunku jazdy, pilot jest zobowiązany do ustalenia kierunku jazdy. Odcinek WGT zakłada jazdę w odległości nie więcej niż 5 m od taśm wyznaczających kierunek jazdy. Taśmy są umiejscowione po lewej stronie toru jazdy. Sporadycznie mogą zdarzyć się odstępstwa od tej zasady i wtedy będą one oznaczone w notatkach nawigacyjnych.
 4. PKP – Punkt Kontroli Przejazdu: potwierdzenie przejazdu załogi poprzez odpowiednie użycie aplikacji w telefonie.
 5. Odcinek Specjalny (OS): przejazd MT lub WGT na trasie wyznaczonej i opisanej w aplikacji z potwierdzeniem sędziego lub PKP.
 6. Kary: kary lub grzywny nakładane za działania określone w punkcie XI.
 7. Badanie Kontrolne BK: sprawdzenie zgodności stanu pojazdu i wyposażenia z regulaminowymi wymogami, sprawdzenie dowodu rejestracyjnego i aktualnego OC, sprawdzenie oklejenia samochodu z wymogami regulaminowymi. Zaliczenie BK jest obowiązkowe pod rygorem niedopuszczenia załogi do imprezy. Obecność reprezentanta załogi obowiązkowa.
 8. Meta: wyznaczona przez Organizatora godzina, do której rywalizujące załogi muszą się stawić w bazie aby być sklasyfikowanym.
 9. Odprawa: spotkanie Organizatora z uczestnikami odbywające się przed startem do Etapu.
 10. Obca pomoc: udzielona pomoc załodze na trasie OS w jakiejkolwiek formie: fizyczna pomoc przy obsłudze lub naprawie pojazdu, dostarczeniu części, narzędzi, paliwa, płynów, użyczenie elementów wyposażenia oraz inne rodzaje pomocy fizycznej: pomoc przy pokonywaniu trasy przejazdu, przy obsłudze wyciągarek, mocowaniu taśm, lin, bloczków, stawianiu na koła przewróconego pojazdu itp. przez osoby nie będące zawodnikami startującymi na danym Etapie. Możliwa jest tylko pomoc innych załóg startujących na tym Etapie w ramach jednej klasy.
 11. Notatki nawigacyjne, GPS: wskazówki dotyczące trasy przejazdu Etapu, podane w formie pliku GPX, wydawane zawodnikom podczas odprawy. 
 12. Strefa serwisowa: strefa wyznaczona przez Organizatora, przeznaczona do naprawy pojazdów uczestniczących w rajdzie.

 

III. Zgłoszenia, opłaty, formalności

 1. Każda załoga, by uczestniczyć w imprezie zobowiązana jest do wypełnienia formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej
 2. Wpisowe na imprezę wnosi w poszczególnych klasach:

 

 •           TR-2 – TURYSTYK SPORT, WALKA – 1200 zł
 •           TR-3 – ADVENTURE, EXTREME ELEKTRYK – 1200 zł
 •           PR-1 – PROTO, EXTREME MECHANIK – 1200 zł

3. Numer konta do opłat wpisowego: 75 2910 0006 0000 0000 0368 9006 z dopiskiem: rajd 2024

4. Warunkiem udziału w imprezie jest wpłacenie zadatku w wysokości 600 PLN do dnia 20.04.2024. O udziale w imprezie decyduje kolejność wpływania zadatku(lub całej kwoty wpisowego).

5. Opłata wpisowego obejmuje opłaty środowiskowe, wjazd na prywatne posesje, użytkowanie terenów, obsługę sędziowską, zabezpieczenie imprezy przez ratowników medycznych, obsługę imprezy, ubezpieczenie itp.

6. Zgłoszenie uczestnictwa i opłata wpisowego jest jednoznaczne z przyjęciem niniejszego regulaminu.

7. Zgłoszenie uznaje się za przyjęte z datą wpływu opłat wpisowego i po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia przez Organizatora. W przypadku odmowy przyjęcia zgłoszenia Organizator zobowiązany jest do poinformowania o tym Zgłaszającego najpóźniej w ciągu 10 dni od daty wpływu wpisowego. W przypadku braku pisemnej odmowy w ww. terminie zgłoszenie uznaje się za przyjęte.

8. W przypadku odmowy, wpisowe zostanie zwrócone załodze w terminie 14 dni.

9. Organizator ma prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia udziału załogi w imprezie bez podania przyczyny.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia limitów ilości przyjmowanych załóg, w takim przypadku o udziale w imprezie decyduje data wpływu wpisowego na konto Organizatora.

11. Warunkiem wzięcia udziału w imprezie jest zaliczenie Badania Kontrolnego pojazdu.

12. Uczestnictwo w imprezie może być niebezpieczne, uczestnik składając podpis na oświadczeniu oświadcza, że bierze udział w imprezie wyłącznie na własne ryzyko.

13. Uczestnicy imprezy wyrażają zgodę na wykorzystywanie swojego wizerunku przez organizatora.

14. Wpisowe nie zostanie zwrócone w przypadku rezygnacji z udziału lub dyskwalifikacji(wykluczenia) z imprezy.

IV. Regulacje

 1.  TRANSGRANICA 4×4 odbywa się na podstawie niniejszego regulaminu, przepisów prawa o ruchu drogowym, zasad ochrony środowiska oraz przepisów ogólnych.
 2. Rajd polega na przejechaniu wytyczonej przez Organizatora trasy, potwierdzając to wpisem sędziego lub korzystając z odpowiedniej aplikacji.
 3. Sprawy sporne rozstrzygane są przez Organizatora.
 4. W czasie trwania rajdu uczestnicy muszą stosować się do regulaminu imprezy, poleceń Organizatora, sędziów i innych osób upoważnionych przez Organizatora. Naruszenie wydanych rozporządzeń może spowodować karę określoną w punkcie XI.

V. Uczestnicy

 1. Załoga składa się z dwóch uczestników, kierowcy i pilota. W klasie TR-2 max ilość osób w samochodzie musi być zgodna z wpisem w dowodzie rejestracyjnym, tym samym w klasie TR-2 mogą być dodatkowe osoby w załodze.
 2. Uczestnikami Rajdu mogą być dzieci pod warunkiem złożenia w biurze zawodów odpowiedniego poświadczenia na piśmie(tylko w przypadku klasy TR-2).
 3. Osoba kierująca pojazdem musi posiadać odpowiednie uprawnienia do prowadzenia pojazdu.
 4. Kierowca i pilot mogą według własnego uznania zamieniać się miejscami w samochodzie, pod warunkiem posiadania uprawnień do powadzenia pojazdu przez obu członków załogi.
 5. Nie istnieje możliwość wymiany kierowcy podczas trwania Rajdu. Pilota można wymienić ale trzeba to bezzwłocznie zgłosić w biurze zawodów pod rygorem dyskwalifikacji.
 6. Organizator nie dopuszcza wymiany pojazdu podczas Rajdu.
 7. Wjazd na trasę Etapu z niekompletną załogą jest niedozwolony, załoga kończąca Etap także musi być kompletna pod rygorem Dyskwalifikacji.
 8. Uczestnicy imprezy to osoby, które wysłały poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy, wpłaciły wpisowe, odebrały dokumenty rajdu wraz z kompletem naklejek a także przeszły pomyślnie weryfikację podczas Badania Kontrolnego.

VI. Organizacja imprezy

 

 1. Rajd składa się z trzech Etapów; na każdym Etapie występują PKP. Za każde okrążenie ze zdobytym kompletem PKP(po kolei)załoga otrzymuje punkty do klasyfikacji.
 2. Punktacja odbywa się za pomocą aplikacji w telefonie, który w odpowiednim etui    zostanie zaplombowany w pojeździe. 
 3. Start do pierwszego Etapu odbywa się na podstawie kolejności potwierdzonych zgłoszeń.  O kolejności startu do kolejnych Etapów zadecyduje miejsce zajęte w Etapie poprzednim.
 4. Trasa pierwszego Etapu jest pętlą o długości nie przekraczającej 5 km, na Etapie trzecim zostanie rozbudowana o dodatkowy element.
 5. Każda załoga ma wyznaczony czas 4 godzin na wykonanie jak największej liczby okrążeń na danym Etapie. Wygrywa ten, który w określonym czasie przejedzie największą liczbę okrążeń zdobywając przy tym komplet PKP.
 6. Rozbudowana pętla liczy ok.10 km, oznaczona w części WGT, na wydzielonych obszarach MT. PKP znajdują się wewnątrz korytarza wyznaczonego przez taśmy lub na innych odcinkach trasy. 
 7. Zaliczone są tylko te PKP, które zostały zdobyte w regulaminowym czasie podczas pełnego okrążenia. PKP zdobyte bez ukończenia pełnego okrążenia nie będą liczone do klasyfikacji.
 8. Wszystkie załogi poruszają się po jednej trasie (Track GPS lub WGT)  , PKP dla klasy TR-2 będą posiadały odmienne oznakowanie.  

VII. Warunki techniczne

Do rajdu dopuszczone są wszystkie samochody tzw. terenowe oraz SUV:

 • o masie całkowitej od 1200 do 3500 kg.
 • z napędem 4×4
 • z ważnym przeglądem rejestracyjnym oraz aktualnym ubezpieczeniem OC i dodatkową polisą NNW rozszerzoną o sporty motorowe,
 • z nadwoziem zamkniętym: sztywny dach nad głową.

 

Załogi muszą dostosować pojazdy do wymagań sprzętowych w danej klasie.

WYMAGANIA DLA WSZYSTKICH KLAS:

 • masa całkowita pojazdu od 1200 kg do 3500 kg,
 • gaśnica min. 2 kg (dopuszczalne 2 sztuki po 1 kg),
 • apteczka,
 • mata serwisowa o powierzchni minimum powierzchni podwozia – naprawy samochodów należy wykonywać uprzednio zabezpieczając podłoże matą a wszelkie płyny, smary, oleje i inne nieczystości posprzątać po zakończeniu naprawy.
 • pasy bezpieczeństwa,
 • kamizelka odblaskowa dla każdego członka załogi,
 • lina lub pas do holowania, zgodnie z masą pojazdu,
 • pas ochronny do drzewa o minimalnej szerokości 6 cm w przypadku pojazdu wyposażonego w wyciągarkę,
 • szyba przednia wielowarstwowa, klejona lub krata,
 • w przypadku pojazdów nie posiadających drzwi lub szyb bocznych  obowiązkowa siatka zabezpieczająca,
 • przegroda między silnikiem a przedziałem dla załogi,
 • przegroda między chłodnicą a przedziałem dla załogi,

 

ZALECENIA DLA WSZYSTKICH KLAS:

 • podnośnik typu Hi-Lift,
 • pasy asekuracyjne o szerokości min. 6 cm. Zalecamy posiadanie min 2, różnej długości taśm.
 • szekle,
 • trapy,

PODZIAŁ NA KLASY

  TR-2 – TURYSTYK SPORT, WALKA TR-3 – ADVENTURE, EXTREME ELEKTRYK PR-1 – PROTO, EXTREM MECHANIK
  Klasa dla dobrze przygotowanych w teren, aut seryjnych do 3,5t z napędem 4×4. Max. rozmiar koła 35″. Samochody muszą posiadać seryjne nadwozie do słupka B i chłodnice z przodu. Dozwolone modyfikacje układu napędowego – silniki, reduktory, mosty (bez zwolnic) i zawieszenia. Dozwolone klatki bezpieczeństwa wewnętrzne i jedna, jednosilnikowa wyciągarka elektryczna. Dowolne konstrukcje, z ważnym OC i PT o masie 1,2-3,5t. Dopuszczalne wielosilnikowe wyciągarki elektryczne. Dowolne konstrukcje, z ważnym OC i PT o masie 1,2-3,5t.

BEZPIECZEŃSTWO

  TR-2 TURYSTYK SPORT                             
TR-3 – EXTREME ELEKTRYK PR-1- PROTO
     min. 3 punktowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich członków załogi,gaśnica min. 2kg (lub 2x 1kg),apteczka,kaski ochronne rajdowe z homologacją ECE 22.06 bądź ECE 22.05
hebel na wyciągarce
pasy bezpieczeństwa – min. 4 punktowe,obowiązkowo fotele kubełkowe,klatka bezpieczeństwa,gaśnica min. 2kg (lub 2x 1kg)

apteczka,

kaski ochronne rajdowe z homologacją ECE 22.06 bądź ECE 22.05,

hebel na
wyciągarkach i silniku

Spełnienie powyższych warunków jest przedmiotem Badania Kontrolnego przed i w trakcie trwania imprezy.

VIII. Bezpieczeństwo i odpowiedzialność

 1. Wszystkie załogi muszą przestrzegać przepisów polskiej ustawy z 20.06.1997. Prawo o Ruchu Drogowym ( Dz. U. z 2005 r. nr 108 poz. 908 z późniejszymi zmianami). Kierowca pojazdu jest w pełni odpowiedzialny za wszelkie sprawy związane z uchem pojazdu, którym kieruje.
 2. Jazda pod wpływem alkoholu i narkotyków jest zabroniona i karana wg punktu XI.
 3. Używanie pasów bezpieczeństwa i kasków jest obowiązkowe we wszystkich klasach podczas trwania imprezy pod rygorem kar określonych w punkcie XI. Załoga zwolniona jest z obowiązku zapinania pasów podczas przejeżdżania przez głębokie wody, brody, trzęsawiska czy bagna.
 4. TRANSGRANICA 4×4 korzysta z terenów i dróg, na których prowadzona jest gospodarka rolna i leśna.
 5. Każdy uczestnik ponosi odpowiedzialność cywilną i karną za wszelkie szkody, jakie spowoduje sam lub używany przez niego pojazd.
 6. Baza imprezy jest również częścią trasy i środowiska i obowiązują w niej takie same zasady w zakresie ochrony środowiska i zachowania uczestników jak na trasie. W bazie imprezy obowiązuje bezwzględny zakaz rozpalania ognisk w miejscu innym niż wskazane przez Organizatora. Uczestnicy zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności w bazie imprezy. Zakazane jest parkowanie w strefach innych niż wskazane przez Organizatora.
 7. W przypadku sporów Uczestnika z osobą trzecią, Organizator dołoży wszelkich starań, by zachować dobre imię Imprezy.
 8. Uczestnictwo w TRANSGRANICY 4X4 może być niebezpieczne i uczestnik bierze udział w imprezie na własne ryzyko, co potwierdza składając podpis w oświadczeniu.
 9. Złożenie podpisu uczestnika pod oświadczeniem jest równoznaczne ze zrzeczeniem się wszelkich oszczeń wobec Organizatora. Nie podpisanie oświadczenia skutkuje niedopuszczeniem uczestnika do imprezy bez prawa zwrotu wpisowego.
 10. W żadnym wypadku Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności i nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe, straty i zniszczenia spowodowane przez uczestnika we własnych dobrach czy wobec innych uczestników czy osoby trzeciej.
 11. Organizator nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności za problemy wynikłe za złego stanu zdrowia uczestników.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania wszelkich koniecznych zmian dotyczących Imprezy, wynikających z działania Siły Wyższej, wstąpienia sytuacji związanych z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lub nakazanych przez uprawnione organy, a także do całkowitego odwołania imprezy, jeśli będzie to konieczne ze względu na nieprzewidziane okoliczności. W powyższej sytuacji Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty poniesione przez jakiekolwiek osoby.
 13. Wszyscy uczestnicy imprezy zobowiązani są do przeczytania niniejszego regulaminu i potwierdzenia jego znajomości przez podpisanie oświadczenia.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy bez podania przyczyn, w takim wypadku zgłoszonym uczestnikom zwracana jest cała kwota wpisowego. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za koszty poniesione przez uczestników a zawiązane z odwołaniem imprezy.
 15. W czasie trwania imprezy uczestnicy muszą bezwzględnie stosować się do regulaminu imprezy, poleceń organizatora, sędziów i innych osób upoważnionych przez organizatora. Naruszenie tych postanowień powoduje kary określone w punkcie XI.
 16. Na imprezie obowiązuje zakaz łamania i niszczenia jakichkolwiek rosnących drzew, trasa poprowadzona jest w ten sposób, że da się je ominąć.
 17. Wszystkich uczestników obowiązuje nakaz używania kamizelek odblaskowych lub innych ubrań z odblaskami.
 18. Załogi są zobowiązane do wykupienia dodatkowej polisy NNW, rozszerzonej o sporty motorowe.

IX. Oznaczenia i reklamy

 1. Organizator dostarcza nalepki okolicznościowe oraz naklejki partnerów i sponsorów imprezy.
 2. Załogi muszą umieścić na pojazdach naklejki dostarczone przez Organizatora, nie umieszczenie naklejek skutkuje karami regulaminowymi.

X. Inne uregulowania

 1. Podczas imprezy powadzone są oddzielne klasyfikacje dla wszystkich klas.
 2. Dozwolona jest wzajemna pomoc wyłącznie między uczestnikami imprezy biorącymi udział w danym OS. Niedopuszczalna jest obca pomoc na OS, osoby obce mogą tylko dostarczyć części. Za pomoc obcą przewidziana jest kara zgodnie z punktem XI.
 3. Protest jest składany tylko w formie pisemnej, musi on być złożony w ciągu 30 min. od podania wyników etapu, którego dotyczy protest. Do każdego protestu musi być złożona kaucja w wysokości 500 zł, która podlega zwrotowi w przypadku uznania protestu. W przypadku nie uznania protestu, kaucja nie podlega zwrotowi.
 4. Na całej trasie imprezy można/należy liczyć się z możliwością kontroli drogowej przez uprawnione służby w tym także kontroli prędkości i trzeźwości.
 5. Niedopuszczalne jest zanieczyszczenie środowiska płynami eksploatacjami lub innymi odpadami z uwagi na minimalizację szkód dla środowiska naturalnego pod rygorem kar określonych w pkt. XI.
 6. Użycie taśm ochronnych przy pracy z wyciągarką w celu uniknięcia uszkodzenia drzew jest obowiązkowe pod rygorem kar określonych w punkcie XI.
 7. Poruszanie się po trasie Imprezy z wyjątkiem fragmentów poprowadzonych po dogach publicznych jest zabronione zarówno przed jak i po zakończeniu imprezy z wyjątkiem niesienia pomocy osobom lub załogom pozostającym na trasie.
 8. Każdy uczestnik imprezy powinien mieć przy sobie dokument tożsamości i inne wymagane dokumenty.
 9. Podczas pracy z wyciągarką i liną kinetyczną załoga(pilot) jest zobowiązana do głośnego i jednoznacznego informowania o istniejącym zagrożeniu. Nie zastosowanie się do tego skutkuje karą przewidziana w punkcie XI.
 10. Na trasie Etapu może znajdować się tylko kierowca i pilot(z wyjątkiem klasy TR-2).
 11. Podczas startu do Etapu kierowca wraz z pilotem powinni siedzieć w pojeździe w zapiętych pasach bezpieczeństwa.
 12. W przypadku, kiedy pojazd jest wyposażony w wyciągarkę z liną stalową obowiązuje stosowanie odpowiednich “hamulców” na linę, tłumiących jej energię podczas zerwania.
 13. Uczestnik rezygnujący z kontynuowania udziału w Rajdzie jest zobowiązany do jak najszybszego powiadomienia o tym Organizatora wykorzystując do tego wszelkie możliwe środki.

XI. Kary

W trakcie Rajdu, uczestnicy zobowiązani są do stosowania niniejszego regulaminu, poleceń Organizatora oraz wszelkich osób uprawnionych przez Organizatora. Naruszanie wydanych rozporządzeń może spowodować konsekwencje od nałożenia Kary regulaminowej aż po dyskwalifikację i wykluczenie z Rajdu.

Koszty poniesione przez załogi zdyskwalifikowane czy wykluczone nie zostaną zwrócone.

 

Kary to wprowadzony przez Organizatora ekwiwalent czasowy lub finansowy za popełnione przez załogę wykroczenie.

 

 1. Brak na aucie naklejek dostarczonych przez Organizatora – 100 PLN za każdą naklejkę.
 2. Odmowa umieszczenia na pojeździe naklejek – 1000 PLN.
 3. Powtórzenie BK – 100 PLN.
 4. Brak taśmy zabezpieczającej przy pracy z wyciągarką – wykluczenie z imprezy.
 5. Świadomy i celowy wjazd poza taśmy, naciąganie taśmy – dyskwalifikacja.
 6. Jazda pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków odurzających – wykluczenie z imprezy.
 7. Jazda bez zapiętych pasów bezpieczeństwa z zastrzeżeniem pkt.VII.3 – wykluczenie z imprezy.
 8. Przebywanie na trasie i jazda bez kasku – dyskwalifikacja
 9. Zanieczyszczenie środowiska płynami eksploatacyjnymi lub innymi odpadami – 2000 zł + usunięcie szkód.
 10. Poruszanie się po trasie imprezy w kierunku przeciwnym niż określony w notatkach nawigacyjnych, poruszanie się po trasie imprez poza wyznaczonymi godzinami – wykluczenie z imprezy,
 11. Brak kamizelki odblaskowej –dyskwalifikacja
 12. Przewożenie i pobyt pasażerów oraz osób postronnych na trasie rajdu-dyskwalifikacja.
 13. Pomoc obca na OS – dyskwalifikacja.
 14. Niesportowe zachowanie – wykluczenie z imprezy.
 15. Niezastosowanie się do pkt. III regulaminu będzie rozpatrywane przez Organizatora każdorazowo o ile zapadnie taka konieczność.

XII. Klasyfikacja

 1. Podczas imprezy klasyfikacja prowadzona jest odrębnie dla każdej z klas.
 2. Wygrywa ten, który w regulaminowym czasie zdobędzie jak najwięcej PKP(zaliczy najwięcej okrążeń).