Regulamin imprezy

Regulamin imprezy TRANSGRANICA 4×4

I. Informacje ogólne

 1. Impreza “TRANSGRANICA 4×4”, zwana dalej Rajdem, jest imprezą o charakterze sportowo-rekreacyjnym przeznaczoną dla użytkowników samochodów terenowych i realizowaną w celu promocji turystyki 4×4, integracji środowiska użytkowników samochodów terenowych, promocji regionu i turystyki oraz aktywizacji przedsiębiorców z branży motoryzacyjnej i turystycznej a także usług w regionie.
 2. Organizatorem imprezy jest fundacja TRANSGRANICA.
 3. Organizator zobowiązuje się do wytyczenia tras, uzyskania odpowiednich zezwoleń, zapewnienia obsługi sędziowskiej, przygotowania dokumentacji oraz zapewnienia warunków bezpieczeństwa podczas imprezy.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu i jest jedyną władzą upoważnioną do rozpatrywania i rozstrzygania wszelkich rozbieżności i wątpliwości, które mogą powstać przy stosowaniu i interpretacji niniejszego regulaminu i innych przepisów.
 5. Wszelkie informacje dotyczące imprezy są publikowane na stronie www.transgranica4x4.pl
 6. Nadzór nad przebiegiem imprezy sprawują osoby wyznaczone przez Organizatora.

II. Zgłoszenia, opłaty, formalności

 1. Każda załoga, by uczestniczyć w imprezie zobowiązana jest do wypełnienia formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej. Zakwalifikowane załogi otrzymają mail z potwierdzeniem uczestnictwa i sposobie płatności.
 2. Wpisowe na imprezę wnosi 900 PLN od załogi 2-osobowej, w klasie Turystycznej(650 PLN) każda dodatkowa osoba w załodze to 250 PLN. Od dzieci do lat 7 (tylko klasa Turystyczna)wpisowego nie pobiera się. Opłata na miejscu powiększona jest o 200 PLN.
 3. Opłata wpisowego obejmuje opłaty środowiskowe, wjazd na prywatne posesje, użytkowanie terenów, obsługę sędziowską, zabezpieczenie imprezy przez ratowników medycznych, obsługę imprezy, ubezpieczenie oraz udział w biesiadzie.
 4. Zgłoszenie uczestnictwa i opłata wpisowego jest jednoznaczne z przyjęciem niniejszego regulaminu.
 5. Zgłoszenie uznaje się za przyjęte z datą wpływu opłat wpisowego i po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia przez Organizatora.
 6. W przypadku odmowy przyjęcia zgłoszenia Organizator zobowiązany jest do poinformowania o tym Zgłaszającego najpóźniej w ciągu 10 dni od daty wpływu wpisowego. W przypadku braku pisemnej odmowy w ww. terminie zgłoszenie uznaje się za przyjęte.
 7. W przypadku odmowy, wpisowe zostanie zwrócone załodze w terminie 14 dni.
 8. Organizator ma prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia udziału załogi w imprezie bez podania przyczyny.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia limitów ilości przyjmowanych załóg, w takim przypadku o udziale w imprezie decyduje data wpływu wpisowego na konto Organizatora.
 10. Warunkiem wzięcia udziału w imprezie jest zaliczenie Badania Kontrolnego pojazdu.
 11. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w imprezie(potwierdzonego zgłoszeniem), wpisowe jest zwracane wg zasad: do 19.03.2020 pomniejszone o 40%, od 19.03-26.03.2020 pomniejszone o 60% i po 26.03 brak możliwości zwrotu.
 12. Uczestnictwo w imprezie może być niebezpieczne, uczestnik składając podpis na oświadczeniu oświadcza, że bierze udział w imprezie wyłącznie na własne ryzyko.
 13. Uczestnicy imprezy wyrażają zgodę na wykorzystywanie swojego wizerunku przez organizatora.
 14. Wpisowe nie zostanie zwrócone w przypadku rezygnacji z udziału lub dyskwalifikacji.

III. Regulacje

 1.  TRANSGRANICA 4×4 odbywa się na podstawie niniejszego regulaminu, przepisów prawa o ruchu drogowym, zasad ochrony środowiska oraz przepisów ogólnych.
 2. Rajd polega na przejechaniu wytyczonej przez Organizatora trasy, potwierdzając to wpisem sędziego lub przybijając stempel w odpowiednim miejscu w Karcie Drogowej.
 3. Sprawy sporne rozstrzygane są przez Organizatora.
 4. W czasie trwania rajdu uczestnicy muszą stosować się do regulaminu imprezy, poleceń Organizatora, sędziów i innych osób upoważnionych przez Organizatora. Naruszenie wydanych rozporządzeń może spowodować karę określoną w punkcie XI.

IV. Uczestnicy

 1. Załoga składa się z dwóch uczestników, kierowcy i pilota. We wszystkich klasach max ilość osób w samochodzie musi być zgodna z wpisem w dowodzie rejestracyjnym. W przypadku załóg w klasie TURYSTYCZNEJ załoga może składać się z większej ilości osób, w tym dzieci.
 2. Uczestnikami imprezy mogą być dzieci pod opieką osób dorosłych.
 3. Osoba kierująca pojazdem musi posiadać odpowiednie uprawnienia do prowadzenia pojazdu.
 4. Kierowca i pilot mogą według własnego uznania zamieniać się miejscami w samochodzie, pod warunkiem posiadania uprawnień do powadzenia pojazdu przez obu członków załogi.
 5. Uczestnicy imprezy to osoby, które wysłały poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy, wpłaciły wpisowe, odebrały dokumenty rajdu wraz z kompletem naklejek a także przeszły pomyślnie weryfikację podczas Badania Kontrolnego.

V. Warunki techniczne

Do rajdu dopuszczone są wszystkie samochody tzw. terenowe oraz SUV:

 • o masie całkowitej od 950 do 3500 kg.
 • z napędem 4×4
 • z ważnym przeglądem rejestracyjnym oraz aktualnym ubezpieczeniem OC i NNW

Zalecamy wykupienie dodatkowej polisy NNW, rozszerzonej o sporty motorowe. Załogi muszą dostosować pojazdy do wymagań sprzętowych w danej klasie.

WYMAGANIA DLA WSZYSTKICH KLAS:

 • masa całkowita pojazdu od 950 kg do 3500 kg,
 • gaśnica min. 2 kg,
 • apteczka,
 • mata serwisowa o powierzchni minimum powierzchni podwozia – naprawy samochodów należy wykonywać uprzednio zabezpieczając podłoże matą a wszelkie płyny, smary, oleje i inne nieczystości posprzątać po zakończeniu naprawy.
 • pasy bezpieczeństwa,
 • kamizelka odblaskowa,
 • lina lub pas do holowania, zgodnie z masą pojazdu,
 • pas ochronny do drzewa o minimalnej szerokości 7 cm w przypadku pojazdu wyposażonego w wyciągarkę,
 • szyba przednia wielowarstwowa, klejona.

ZALECENIA DLA WSZYSTKICH KLAS:

 • podnośnik typu Hi-Lift,
 • pasy asekuracyjne o szerokości min. 7 cm. Z wyjątkiem klasy Turystycznej zalecamy posiadanie min 2, różnej długości taśm.
 • szekle,
 • trapy,

PODZIAŁ NA KLASY:

TURYSTYCZNA – jest to klasa przeznaczona dla wszystkich seryjnych samochodów terenowych oraz SUV. Do imprezy dopuszczone są załogi jedno-, dwu- jak i więcej osobowe, w tym rodziny. Ilość osób w samochodzie nie może przekraczać ilości określonej w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

Zalecamy użycie opon typu A/T lub M/T, jednakże samochody na kołach zimowych także się tu sprawdzą.

ADVENTURE– jest to klasa przeznaczona dla samochodów, przygotowanych do jazdy w ciężkim terenie. Ilość członków załogi nie może przekraczać ilości określonej w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. W tej klasie będą dopuszczone także wszelakie zmoty i konstrukcje dowolne ale bez wyciągarek zamontownych na stałe w pojeździe.

EXTREM  – klasa przeznaczona dla mocno zmodyfikowanych pojazdów, przygotowanych do poruszania się w najcięższych warunkach, wyposażonych w wyciągarki, bez ograniczeń dot. modyfikacji, wielkości kół, itp. W ramach tej klasy wprowadzamy rozróżnienie na pojazdy z wyciągarkami elektrycznymi i mechanicznymi.

Załogi w tej klasie składają się z dwóch zawodników – kierowcy i pilota.
BUDOWA POJAZDU

TURYSTYK ADVENTURE EXTREM 
 • karoseria zamknięta, seryjna, bez modyfikacji
 • jednostka napędowa zgodna z dowodem rejestracyjnym
 • dopuszczalne modyfikacje terenowe – zderzaki, progi, dodatkowe oświetlenie, snorkel, lift zawieszenia
 • zaczepy holownicze (przód i tył) oraz pas lub lina do holowania zgodna z masą pojazdu
 • karoseria zamknięta, bez modyfikacji do drugiego słupka (dopuszczalne tzw. obżyny z chłodnicą z przodu)
 • dowolna jednostka napędowa
 • dopuszczalne modyfikacje terenowe – zderzaki, progi, klatka bezp., dodatkowe oświetlenie, snorkel, lift zawieszenia
 • zaczepy holownicze (przód i tył) oraz pas lub lina do holowania zgodna z masą pojazdu
 • pojazd nie może posiadać mostów potralowych

 

 • konstrukcja dowolna – karoseria lub ramoklatka.
 • dowolna jednostka napędowa
 • dopuszczalne wszelkie modyfikacje terenowe – progi, zderzaki, zawieszenie, mosty, itp.
 • zaczepy holownicze (przód i tył) oraz pas lub lina do holowania zgodna z masą pojazdu


WYCIĄGARKI, KOŁA, ZAWIESZENIE

TURYSTYK ADVENTURE EXTREM 
 • dopuszczalne wyciągarki elektryczne(1 szt)zamontowne przed przednim słupkiem oraz ręczne typu Kilfor, HiLift, itp.
 • Dopuszczalne są opony zimowe, A/T, M/T.
 • Zakaz używania opon agresywnych typu Simex, Bogger, Maxxis Treppador, „jodełka”, itp.
 • Dopuszczalny lift zawieszenia z zachowaniem seryjnych wahaczy, drążków, itp.
 • dopuszczalne wyciągarki elektryczne ( 1 szt) zamontowane przed przednim słupkiem oraz ręczne typu Kilfor, HiLift, itp.
 • dopuszczalne wyciągarki mechaniczne lub hydrauliczne jeśli były seryjnie montowane.
 • Dopuszczalne są opony zimowe, A/T, M/T.
 • dopuszczalne używanie opon agresywnych typu Simex, Bogger, Maxxis Treppador, „jodełka”, itp.
 • Dopuszczalny lift zawieszenia z zachowaniem seryjnych wahaczy, drążków, itp.
 • dopuszczalne są wyciągarki mechaniczne, hydrauliczne i elektryczne o dowolnej konstrukcji – jedno- i dwusilnikowe 
 • dopuszczalne wyciągarki ręczne typu Kifor, HiLift, itp.
 • dowolne opony, zalecane agresywne min. 33” (Simex, Bogger, itp.)
 • dowolne modyfikacje zawieszenia pojazdu, mostów, przeniesienia napędu, układu hamulcowego.

 

BEZPIECZEŃSTWO

TURYSTYK ADVENTURE EXTREM 
 • pasy bezpieczeństwa dla wszystkich członków załogi,
 • foteliki – w przypadku gdy w załodze są dzieci poniżej 150cm wzrostu, zgodne z obowiązującymi przepisami
 • apteczka
 • trójkąt
 • gaśnica min. 2kg
 • pasy bezpieczeństwa dla wszystkich członków załogi,
 • gaśnica min. 2kg
 • apteczka
 • trójkąt
 • kaski ochronne(zalecane sportowe z homologacją E)
 • pasy bezpieczeństwa – min. 3 punktowe
 • zalecane fotele kubełkowe
 • klatka bezpieczeństwa
 • gaśnica min. 2kg
 • apteczka
 • trójkąt
 •  kaski ochronne(zalecane sportowe z homologacją E)
 • hebel na wyciągarkach i na silniku

 

Spełnienie powyższych warunków jest przedmiotem Badania Kontrolnego przed i w trakcie trwania imprezy.

 

VI. Ruch drogowy

 1. W trakcie trwania imprezy wszyscy uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad Prawa o Ruchu Drogowym.
 2. Kierowca pojazdu jest w pełni odpowiedzialny za wszelkie sprawy związane z ruchem prowadzonego pojazdu. Powinien unikać i zapobiegać sytuacjom mogącym sprowadzić niebezpieczeństwo na uczestników imprezy, organizatorów oraz osoby trzecie.
 3. Po trasie imprezy można poruszać się wyłącznie w kierunku wyznaczonym przez roadbook.
 4. Organizator wprowadza ograniczenie prędkości w przypadku przejazdów w bezpośredniej bliskości budynków mieszkalnych do 15 km/h a na wszelkich drogach gruntowych 40 km/h.

VII. Bezpieczeństwo i odpowiedzialność

 1. Wszystkie załogi muszą przestrzegać przepisów polskiej ustawy z 20.06.1997. Prawo o Ruchu Drogowym ( Dz. U. z 2005 r. nr 108 poz. 908 z późniejszymi zmianami). Kierowca pojazdu jest w pełni odpowiedzialny za wszelkie sprawy związane z uchem pojazdu, którym kieruje.
 2. Jazda pod wpływem alkoholu, narkotyków, leków jest zabroniona i karana wg punktu XI.
 3. Używanie pasów bezpieczeństwa i kasków jest obowiązkowe we wszystkich klasach podczas trwania imprezy pod rygorem kar określonych w punkcie XI. Załoga zwolniona jest z obowiązku zapinania pasów podczas przejeżdżania przez głębokie wody, brody, trzęsawiska czy bagna.
 4. TRANSGRANICA 4×4 korzysta z dróg, na których odbywa się normalny ruch drogowy oraz z terenów prywatnych, na których prowadzona jest gospodarka rolna i leśna.
 5. Każdy uczestnik ponosi odpowiedzialność cywilną i karną za wszelkie szkody, jakie spowoduje sam lub używany przez niego pojazd.
 6. Baza imprezy jest również częścią trasy i środowiska i obowiązują w niej takie same zasady w zakresie ochrony środowiska i zachowania uczestników jak na trasie. W bazie imprezy obowiązuje bezwzględny zakaz rozpalania ognisk w miejscu innym niż wskazane przez Organizatora. Uczestnicy zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności w bazie imprezy. Zakazane jest parkowanie w strefach innych niż wskazane przez Organizatora.
 7. W przypadku sporów Uczestnika z osobą trzecią, Organizator dołoży wszelkich starań, by zachować dobre imię Imprezy.
 8. Uczestnictwo w TRANSGRANICY 4X4 może być niebezpieczne i uczestnik bierze udział w imprezie na własne ryzyko, co potwierdza składając podpis w oświadczeniu.
 9. Złożenie podpisu uczestnika pod oświadczeniem jest równoznaczne ze zrzeczeniem się wszelkich oszczeń wobec Organizatora. Nie podpisanie oświadczenia skutkuje niedopuszczeniem uczestnika do imprezy bez prawa zwrotu wpisowego.
 10. W żadnym wypadku Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności i nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe, straty i zniszczenia spowodowane przez uczestnika we własnych dobrach czy wobec innych uczestników czy osoby trzeciej.
 11. Organizator nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności za problemy wynikłe za złego stanu zdrowia uczestników.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania wszelkich koniecznych zmian dotyczących Imprezy, wynikających z działania Siły Wyższej, wstąpienia sytuacji związanych z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lub nakazanych przez uprawnione organy, a także do całkowitego odwołania imprezy, jeśli będzie to konieczne ze względu na nieprzewidziane okoliczności. W powyższej sytuacji Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty poniesione przez jakiekolwiek osoby.
 13. Wszyscy uczestnicy imprezy zobowiązani są do przeczytania niniejszego regulaminu i potwierdzenia jego znajomości przez podpisanie oświadczenia.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy bez podania przyczyn, w takim wypadku zgłoszonym uczestnikom zwracana jest cała kwota wpisowego.Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za koszty poniesione przez uczestników a zawiązane z odwołaniem imprezy.
 15. W czasie trwania imprezy uczestnicy muszą bezwzględnie stosować się do regulaminu imprezy, poleceń organizatora, sędziów i innych osób upoważnionych przez organizatora. Naruszenie tych postanowień powoduje kary określone w punkcie XI.
 16. Na imprezie obowiązuje zakaz łamania i niszczenia jakichkolwiek rosnących drzew, trasa poprowadzona jest w ten sposób, że da się je ominąć.
 17. Wszystkich uczestników obowiązuje nakaz używania kamizelek odblaskowych lub innych ubrań z odblaskami w czasie obniżonej widoczności, tj. od zmierzchu do świtu oraz podczas mgły i opadów atmosferycznych.

VIII. Terminologia

 1. Próba między taśmami MT: oznakowanie stosowane na trasie imprezy oznaczone w notatkach nawigacjach. Oznacza to konieczność przejechania torem wyznaczonym przez taśmy z lewej i prawej strony. Przejazd ten jest punktowany. Naciąganie taśmy, wjazd poza taśmę jest karany zgodnie z pkt. XI. W przypadku zerwania, wjechania poza taśmę należy powrócić w tym samym miejscu na trasę. Jazda poza trasą skutkuje karą wg pkt.XI. Na próbie MT niedozwolona jest pomoc z zewnątrz, dozwolona jest natomiast pomoc innych załóg uczestniczących w rajdzie na danej próbie.
 2. Według taśm WGT: oznakowanie stosowane na trasie imprezy, oznacza kierunek jazdy wskazany przez Organizatora bez podanych odległości. W przypadku gdy z wnętrza pojazdu oznaczenie jest niewidoczne albo nie jesteśmy pewni kierunku jazdy, pilot jest zobowiązany do ustalenia kierunku jazdy. Odcinek WGT zakłada jazdę w odległości nie więcej niż 5 m od taśm wyznaczających kierunek jazdy. Taśmy są umiejscowione po lewej stronie toru jazdy. Sporadycznie mogą zdarzyć się odstępstwa od tej zasady.
 3. Pieczątka(PKP – Punkt Kontroli Przejazdu): potwierdzenie przejazdu poprzez wbicie stempla do Karty Drogowej samodzielnie lub przez sędziego.
 4. Odcinek Specjalny (OS): przejazd MT lub WGT na trasie wyznaczonej i opisanej w roadbooku z potwierdzeniem. Na OS-ie niedozwolona jest pomoc z zewnątrz, dozwolona jest natomiast pomoc innych załóg uczestniczących w rajdzie na danej próbie.
 5. Początek pomiaru odległości PPO: punkt oznaczony w notatkach nawigacyjnych, umożliwiając lokalizację własną na trasie.
 6. Koniec pomiaru odległości KPO: punkt oznaczony w notatkach nawigacyjnych, umożliwiając lokalizację własną na trasie.
 7. Kary: kary lub grzywny nakładane za działania określone w punkcie XI.
 8. Badanie Kontrolne BK: sprawdzenie zgodności stanu pojazdu i wyposażenia z regulaminowymi wymogami, sprawdzenie dowodu rejestracyjnego i aktualnego OC, sprawdzenie oklejenia samochodu z wymogami regulaminowymi. Zaliczenie BK jest obowiązkowe pod rygorem niedopuszczenia załogi do imprezy. Obecność reprezentanta załogi obowiązkowa.
 9. Roadbook: notatki nawigacyjne opisujące trasę, którą należy przejechać.
 10. Taryfa: czas przejazdu najwolniejszego + 30%
 11. Odległości podane w notatkach nawigacyjnych są podane z dokładnością do 10 m.
 12. Usytuowanie OS-ów jest podane w notatkach nawigacyjnych.

XI. Oznaczenia i reklamy

 1. Organizator dostarcza nalepki okolicznościowe oaz naklejki partnerów i sponsorów imprezy.
 2. Załogi muszą umieścić na pojazdach naklejki dostarczone przez Organizatora, nie umieszczenie naklejek skutkuje karami regulaminowymi.

X. Inne uregulowania

 1. Podczas imprezy powadzone są oddzielne klasyfikacje dla wszystkich klas.
 2. Dozwolona jest wzajemna pomoc wyłącznie między uczestnikami imprezy biorącymi udział w danym OS. Niedopuszczalna jest obca pomoc na OS, osoby obce mogą tylko dostarczyć części. Za pomoc obcą przewidziana jest kara zgodnie z punktem XI.
 3. Protest jest składany tylko w formie pisemnej, musi on być złożony w ciągu 30 min. od podania wyników etapu, którego dotyczy proces. Do każdego protestu musi być złożona kaucja w wysokości 500 zł, która podlega zwrotowi w przypadku uznania protestu. W przypadku nie uznania protestu, kaucja nie podlega zwrotowi.
 4. Na całej trasie imprezy można/należy liczyć się z możliwością kontroli drogowej przez uprawnione służby w tym także kontroli prędkości i trzeźwości.
 5. Niedopuszczalne jest zanieczyszczenie środowiska płynami eksploatacjami lub innymi odpadami z uwagi na minimalizację szkód dla środowiska naturalnego pod rygorem kar określonych w pkt. XI.
 6. Użycie taśm ochronnych przy pracy z wyciągarką w celu uniknięcia uszkodzenia drzew jest obowiązkowe pod rygorem kar określonych w punkcie XI.
 7. Poruszanie się po trasie Imprezy z wyjątkiem fragmentów poprowadzonych po dogach publicznych jest zabronione zarówno przed jak i po zakończeniu imprezy z wyjątkiem niesienia pomocy osobom lub załogom pozostającym na trasie.
 8. Każdy uczestnik imprezy powinien mieć przy sobie dokument tożsamości i inne wymagane dokumenty.
 9. Podczas stromych podjazdów obowiązuje zakaz kopania. W przypadku utraty trakcji (min. jeden jałowy obrót koła) należy powstrzymać się od prób ponownego wyjechania i skorzystać z wyciągarki.
 10. Podczas pracy z wyciągarką i liną kinetyczną załoga(pilot) jest zobowiązana do głośnego i jednoznacznego informowania o istniejącym zagrożeniu. Nie zastosowanie się do tego skutkuje karą przewidziana w punkcie XI.
 11. Na trasie Odcinka Specjalnego może znajdować się tylko kierowca i pilot. Reszta pasażerów musi opuścić pojazd przed wjazdem na OS.
 12. Obowiązuje nakaz używania hamulca na linę stalową.
 13. Organizator wymaga takiego przejazdu trasy, który w najmniejszym możliwym stopniu “pogłębia” przeszkodę czyli jak najmniej utrudnia przejazd kolejnych pojazdów.
 14. Podczas Odcinków Specjalnych z pomiarem czasu kierowca wraz z pilotem powinni siedzieć w pojeździe w zapiętych pasach bezpieczeństwa. Dopiero na sygnał od sędziego mogą zacząć przygotowania do pokonania OS. Ta sama zasada obowiązuje na mecie OS, czas zatrzymany zostaje dopiero w momencie gdy załoga siedzi w swoich fotelach w zapiętych pasach.

XI. Kary

 1. Brak na aucie naklejek dostarczonych przez Organizatora – 100 PLN za każdą naklejkę.
 2. Odmowa umieszczenia na pojeździe naklejek – 1000 PLN.
 3. Powtórzenie BK – 100 PLN.
 4. Brak taśmy zabezpieczającej przy pracy z wyciągarką – wykluczenie z imprezy.
 5. Dotknięcie taśmy, wjazd poza taśmy, naciąganie taśmy – taryfa za OS
 6. Wjazd na OS z niewłaściwego kierunku – wykluczenie z imprezy.
 7. Jazda pod wpływem alkoholu, narkotyków, leków – wykluczenie z imprezy.
 8. Jazda bez zapiętych pasów bezpieczeństwa z zastrzeżeniem pkt.VII.3 – wykluczenie z imprezy.
 9. Przebywanie i jazda bez kasku na OS – taryfa za OS.
 10. Zanieczyszczenie środowiska płynami eksploatacyjnymi lub innymi odpadami – 500 zł + usunięcie szkód.
 11. Poruszanie się po trasie imprezy w kierunku przeciwnym niż określony w notatkach nawigacyjnych, poruszanie się po trasie imprez poza wyznaczonymi godzinami – wykluczenie z imprezy,
 12. Brak kamizelki odblaskowej – taryfa za OS.
 13. Brak informacji o niebezpieczeństwie podczas pracy z wyciągarką lub liną kinetyczną – taryfa za OS.
 14. Przewożenie i pobyt pasażerów oraz osób postronnych na terenie OS – wykluczenie z imprezy.
 15. Pomoc obca na OS – taryfa za OS.
 16. Niszczenie przyrody, rozjeżdżanie i wyrywanie drzew, ocieranie się prowadzonym po trasie pojazdem powodując uszkodzenia kory drzewa –  wykluczenie z Imprezy.
 17. Niesportowe zachowanie – wykluczenie z imprezy.
 18. Niezastosowanie się do pkt. III regulaminu będzie rozpatrywane przez Sędziego Głównego każdorazowo o ile zapadnie taka konieczność.

XII. Klasyfikacja

1. Podczas imprezy klasyfikacja prowadzona jest odrębnie dla każdej z klas.

2. Klasyfikacja końcowa to lista uczestników z ilością PKP liczona od wartości największej do najmniejszej.